Slovníček pojmů

Udržitelný rozvoj

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Zaměstnanecké granty

  Od roku 2010 realizujeme zaměstnanecké granty, jimiž podporujeme potřebné aktivity neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Naši zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí společnosti a jejich zdraví a bezpečnost výrazně ovlivňuje fungování společnosti. Zaměstnanci
 • Banner

  Ekologické investice

  Máme rádi náš region, cítíme za něj odpovědnost a stav životního prostředí nám není lhostejný. Ekologie

Slovníček pojmů

Aglomerace

Provoz zpracovávající železnou rudu, která je spolu s uhlím základní surovinou pro výrobu oceli. Železná ruda se zde spéká do tzv. aglomerátu.

BAT

Best Available Techniques, viz Nejlepší dostupné techniky.

Benzoapyren

Polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Vzniká nedokonalým spalováním při teplotách 300 až 600 °C.

Dioxiny

Organické sloučeniny s obsahem chlóru. Jsou produktem nedokonalého spalování chlorovaných látek. Jejich vznik může provázet i přírodní procesy, např. požáry či erupce. Dioxiny jsou součástí odpadu, který vzniká na vysokých pecích a ocelárně. Předáváme ho autorizované firmě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadu.

Emise

Znečišťující látky, které se z určitého zdroje (např. výfuky automobilů nebo komíny továren a domácností) dostávají do ovzduší. Měří se přímo u zdroje.

Emisní limit

Nejvyšší přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší z určitého zdroje. Tento limit udává zákon o ochraně ovzduší.

Emisní strop

Nejvyšší přípustné úhrnné množství emise znečišťující látky za určité období na vymezeném místě. Emisní strop je udáván integrovaným povolením, který vydává krajský úřad.

Energetika

AMEO (Liberty Energy Ostrava) - elektrárna a teplárna v hutním areálu.

Imise

Obecná kvalita ovzduší na určitém místě, kterou kromě všech zdrojů znečištění ovlivňují také rozptylové podmínky nebo geografická poloha. Množství znečišťujících látek, které se hromadí ve složkách životního prostředí. Imise jsou následkem emisí. Jejich koncentrace je nižší a stálá.

Imisní limit

Nejvyšší přípustná míra znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti znečišťující látky na jednotku objemu vzduchu při normálním tlaku a teplotě.

Integrované povolení

Dokument udávající emisní stropy pro jednotlivé provozy průmyslových podniků (nahrazuje několik povolení dílčích). Je vydáváno krajskými úřady.

Koksovna

Část hutě vyrábějící z uhlí koks, který spolu se zpracovanou železnou rudou (viz aglomerace) tvoří základ tzv. vsázky do vysokých pecí, kde se vyrábí tekuté železo.

Nejlepší dostupné techniky (BAT)

Nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a provozu zařízení, které jsou vhodné k předcházení nebo alespoň k omezování emisí a jejich dopadů na životní prostředí. Tyto techniky vyžaduje legislativa Evropské unie, která vstoupí v platnost v roce 2016.

Ocelárna

Část hutě, ve které dochází k finální výrobě oceli z tekutého železa.

Oxid siřičitý

Bezbarvý plyn vznikající zejména při spalování síry. V přírodě se vyskytuje v sopečných plynech.

Prachové částice PM 1, PM 2,5 a PM 10

Pevné částice prachu. Liší se velikostí (frakcí) – PM 10 jsou ty částice, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm atd.

Středojemná válcovna

Závod vyrábějící střední a jemnou profilovou ocel, určenou především pro stavby a konstrukce.

Tkaninový filtr

Nejlepší dostupné zařízení pro odprašování, zachycuje i menší pevné částice. Ty prochází skrz dlouhé textilní trubice, na kterých se zachycují. Tyto trubice se pravidelně oklepávají a částice jsou dopraveny do zásobníku. Pro odprašování představuje tkaninový filtr BAT.

Vysoké pece

Provoz, kde se vyrábí tekuté železo. To poté putuje do ocelárny, ve které se vyrábí ocel.

Profuk

Čištění elektrárenského kotle, které následuje po zásadních technologických úpravách kotle, například jeho ekologizaci. Vyrobená pára se využije k profouknutí kotle a jeho vyčistění. Po dobu profuku odchází natlakovaná horká vodní pára provizorním potrubím do ovzduší a odnáší s sebou mechanické nečistoty z kotle, například zbytky po svařování.

VŠE O PROFUCÍCH, ANEB KDYŽ SE ČIŠTÍ KOTEL V ELEKTRÁRNĚ

Proč se profuky dělají?

Profuky, neboli čištění kotle, se v souladu s evropskými a státními normami provádí vždy po větší stavební úpravě kotle. Provozně je to velmi důležitá součást spouštění kotle – před uvedením do provozu se díky profukům maximálně vyčistí. Kotel musí být před napojením do systému čistý, aby pára nevháněla do turbíny nečistoty. Mechanické nečistoty, např. zbytky po svařování, by totiž mohly turbínu nenávratně poškodit a zastavit celou výrobu energie.

V hutní energetice provádíme profuky, protože se úspěšně blížíme ke spuštění třech kotlů, které jsou nově vybaveny ekologickou technologií na snížení emisí dusíku. Jak takový profuk probíhá?

Čištění kotle je dvoustupňové – nejprve se kotel čistí chemickým proplachem, poté teprve přichází mechanické čištění natlakovanou horkou vodní párou, tzv. profuky. Kotel se přivede do plného výkonu, vyrobená pára se nahromadí a nahřeje, poté je rychle vypuštěna potrubím do ovzduší. Samotný profuk trvá 30-60 minut a uvolní se při něm až 200 tun páry! Pára představuje čistou vodu, která s sebou vynese zbývající nečistoty z kotle – například zbytky po svařování. Nahřívací fáze před samotným profukem trvá přibližně dvě hodiny a dochlazovací hodinu.

Kolik profuků se musí udělat?

Počet profuků se určuje účinností čištění, minimálně musí proběhnout aspoň tři. Při každém profuku se zjišťuje velikost a počet vyfouknutých mechanických nečistot. Jakmile lze kotel považovat za vyčištěný, končí i profuky.

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >